دکتر احمد ایزدپناه

دکتر احمد ایزدپناه

تخصص جراحی عمومی، فوق تخصص جراحی های کولورکتال