شیراز ، بلوار چمران ، بیمارستان اردیبهشت
آدرس:

شیراز ، بلوار چمران ، بیمارستان اردیبهشت