• +98-71-36284821-5

نشانه هاي متداولي كه در افراد مبتلا به آپنه خواب ديده مي شوند عبارتند از: فرد در هنگام خواب با صداي بلند خرخر مي كند.
– فرد از خواب خود راضي نبوده واحساس سرحالي و شادابي پس از خواب را ندارد.
– فرد صبح ها با سردرد از خواب بيدار مي شود.
– فرد در طي روز احساس خواب آلودگي داشته و براي بيدار ماندن مشكل دارد.
– فرد ممكن است در شب با احساس خفگي از خواب بيدار شود.