• +98-71-36284821-5

دومین سمینار اختلالات خواب

بیمارستان اردیبهشت به عنوان اولین مرکز خصوصی ارزیابی اختلالات خواب در منطقه جنوب کشور با همکاری اساتید گرامی :دکتر فرهاد مهارلو،دکترفریبا معینی،دکتر امیر شرفخانه برگزار میکند

این سمیناردر تاریخ 4 خرداد 96 در هتل پارس برگزار گردید