• +98-71-36284821-5

اولین سمینار اختلالات خواب بیمارستان اردیبهشت با همکاری بخش ریه دانشگاه

بیمارستان اردیبهشت به عنوان اولین مرکز خصوصی ارزیابی اختلالات خواب در منطقه جنوب کشور با همکاری بخش ریه دانشگاه برگزار میکند

این سمینار در تاریخ 29 بهمن برگزار گردید