برگزاری کارگاه مراقبت های اولیه تروما در بیمارستان اردیبهشت شیراز

به گزارش روابط عمومی بیمارستان اردیبهشت: کارگاه مراقبت های اولیه تروما در بیمارستان اردیبهشت شیراز برگزار گردید. “خانم مرادی”، سوپروایزر آموزشی این مرکز با اعلام این خبر افزود در راستای فعالیتهای انجام شده در جهت ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده دراین مرکز ، کارگاه مراقبت های اولیه تروما توسط خانم روشنک محمدی(متخصص طب اورژانس) در تاریخ 1401/12/10 لغایت 1401/12/20 در بیمارستان اردیبهشت شیراز  برگزار گردید.