پیوند قرنیه مصنوعی در بیمارستان اردیبهشت انجام شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان اردیبهشت شیراز،پیوند قرنیه مصنوعی در بیمارستان اردیبهشت انجام شد.
این پیوند در مواردی که سطح کره چشم بسیار خشک و فاقد سلولهای بنیادی است و در بیمارانی که پیوند قرنیه قبلی آنها پس خورده است، انجام می شود.
این پیوند نوین قرنیه توسط استاد رامین صلوتی در اتاق عمل چشم بیمارستان با همکاری تیم جراحی چشم بیمارستان اردیبهشت شامل دکتر داریوش ابطحیان و دکتر محمد بنی فاطمی انجام شد.