تقدیر از ماماهای نمونه بیمارستان اردیبهشت شیراز

به گزارش روابط عمومی بیمارستان اردیبهشت: به مناسبت روز ماما از ماما های نمونه تقدیر و تشکر به عمل آمد