بیمارستان اردیبهشت شیراز

کلینیک خواب

بیمارستان اردیبهشت مرکز خواب

-ارزیابی و تشخیص اختلالات خواب

-ارائه مداخلات متناسب در زمینه اختلالاتی مانند:

درباره پلی سومنوگرافی(تست خواب)

تست خواب( تست شبانه و تست های حین روز)، شامل ارزیابی چند پارامتری است که عملکرد تعدادی از ارگان ها و سیستم های بدن را در خواب ثبت می کند. نوار مغز ،نوار قلب، نوار عضله، نوار چشم ، جریان تنفسی، تلاش تنفسی و درصد اشباع اکسیژن خون از اجزای معمول یک تشخیص خواب محسوب می شوند. هدف از این تست، تشخیص مراحل مختلف خواب (شامل میزان مراحل خواب سبک، عمیق، رویا و کیفیت آن ها )و ارزیابی اتفاقات غیر طبیعی حین خواب می باشد. تنها بر پایه تشخیص قطعی اختلال خواب فرد است که می توان درمان دقیق و مناسب را پیشنهاد نمود. تست خواب تنها تست استاندارد جهت تشخیص قطعی انواع اختلال خواب می باشد. همچنین به منظور مداخله و بهبود وقفه تنفسی حین خواب، تعیین نوع دستگاه کمک تنفسی مناسب برای فرد و یافتن مناسب ترین تنظیمات این دستگاه، انجام تست خواب یا پلی سومنوگرافی ضرورت می یابد.

ضرورت ارزیابی اختلالات خواب

توجه نکردن به اختلالات خواب و درمان نکردن آنها نه تنها به کارایی پایین افراد بلکه به تبعات قابل توجه جسمی و عصب-روانشناختی منجر می شود. چنانچه هر یک از ما درجاتی از اختلالات خواب را تجربه می کنیم،ممکن است ارزیابی از سوی متخصص اختلالات خواب اقدامات تشخیصی و درمانی در مورد ما ضرورت بالینی جدی داشته باشد.

INSTAGRAM

shiraz_sleep

TEL

0938-959-9583

یکشنبه ها ساعت 18 تا 20 

توسط گروه متخصصین

درمانگاه بیمارستان اردیبهشت شیراز