تغذیه و رژیم درمانی

نام ونام خانوادگى :گوهر صداقت

سمت:مسئول واحد تغذیه و رژیم درمانی

مدرك تحصيلى:کارشناسی ارشد

تلفن تماس:09384873207

سوابق علمى:کارشناس ارشد از دانشگاه زاهدان /کارشناسی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سوابق اجرائي:کارشناس اموزی دانشکده تغذیه

کارشناس تغذیه بیمارستان چمران

:فعاليت واحد

تنظیم برنامه غذایی بیماران

نظارت بر اشپزخانه و اقلام ورودی

رژیم درمانی در تمامی بخش های بیمارستان