مسابقه کتابخوانی (من دیگر ما)

نام و نام خانوادگی
1- پیامبر نیکی ها فرمودند:...............دسته گلی از گلهای بهشت
2- سه قشر تاثیر گذار تربیتی در جامعه ما:
3- اهداف شبکه های ماهواره ای چیست؟
4- اختصاص وقت برای فرزندان به چه عواملی بستگی دارد؟
5- پایه های اصلی تربیت در دنیای امروز چیست؟
6- در راه کارهای تربیتی باید سه عنصر اساسی شناخته شود؟
7- گزارهای تربیتی یعنی:
8- پایه اصلی تربیت فرزند چیست؟
9- ویژگی گزاره های تصویری چیست؟
10- هدف از تربیت در مکتب اسلام چیست؟