نام بخش:گازهای خون و دستگاه‌های تنفسی

 

شماره بيمارستان :5-36284821

تلفن داخلی: 271


سرپرستار بخش:سید مجید افضلی (کارشناس پرستاری)
پرسنل زیر مجموعه:۳ نفر:  فرهاد رنجبر- عبدالرسول حیدری- جعفر طالبی

 

       فعالیت‌ها:

  • سرویس و كاليبراسيون دستگاه‌های گاز‌های خون
  • نظارت بر عملکرد صحیح دستگاه‌های گازهای خون
  • set up و بررسی عملکرد دستگاه‌های تنفسی قبل از وصل به مریض
  • تغییر و تنظیم و set up دستگاه‌های تنفسی وصل شده به بیمار و رفع عیب در صورت بروز مشکل
  • بررسی و نظارت بر عملکرد صحیح دستگاه‌های تنفسی
  • پیگیری كاليبراسيون دستگاه‌ها