شماره تماس جهت نوبت دهی درمانگاه بیمارستان اردیبهشت

درمانگاه 1
987136145474+
درمانگاه 2
987136496907+
بیمارستان
987136284821-5+
پزشک
شماره
دکتر محمد عیسایی
989178815871+ (پیام دهید)
دکتر قدوسی
989177383625+ (پیام دهید)
دکتر دبیری
989385477864+ (پیام دهید)
دکتر تنگستانی نژاد
989026719129+
دکترنعمتی
989173157175+
دکتررهبری
989024049001+ (پیام دهید)
دکتر لیاقت (عمل شده)
989175889001+ (پیام دهید)
دکتر لیاقت (عمل نشده)
989025059001+ (پیام دهید)
دکتر صلوتی
989178007937+ (آقای معنوی)
یوروداینامیک
989178007937+