منشور حقوق بیمار

advanced divider
 • محور اول

  دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است

 • محور دوم

  اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد

 • محور سوم

  حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود

 • محور چهارم

  ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد

 • محور پنجم

  دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است