برنامه حضور پزشکان بخش مغز و اعصاب و ستون فقرات بدین شرح می باشد:

پزشک
تخصص
روز حضور
ساعت حضور
دکتر محمد عیسایی
جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات
شنبه
9
دکتر محمد عیسایی
جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات
سه شنبه
9
دکتر محمد عیسایی
جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات
چهارشنبه
9