درباره آزمايشگاه بيمارستان اردیبهشت

آزمايشگاه ما درسال 1382 باهدف ارائه خدمات تشخيصی روتين ، تخصصی وفوق تخصصی به بيماران وپزشكان توسط پزشكان زبده تاسيس شد. اين آزمايشگاه باهدف كمك به بيماران وراه اندازی تمامی آزمايش ها وخدمات مورد نياز آنان جهت تشخيص و درمان به موقع آنان وارتقای سطح كيفيت زندگی ايشان درحد امكان شكل گرفته است . همچنين درطی سالها تلاش نموده ايم باكارگيری وگلچين نمودن بهترين دستگاه های تمام اتوماتيک آزمايشگاهی ازمعروفترين كمپانی های جهان كه ازكشورهای اروپايی وآمريكا وارد كشور شده است واستفاده ازكيت هاي انحصاری هردستگاه كه توسط شركت سازنده دستگاه توليد مي گردد سعی نموده ايم تا با بالا بردن كيفيت درحدامكان رضايت پزشكان وبيماران راجلب نمايد.

هدف ما استفاده از جديدترين تكنولوژی هاي روز دنيا وامكانات الكترونيك است تاخدمات خود را صحيح ، دقيق ، سريع و با كمترين هزينه ارائه نماييم . دراين آزمايشگاه مراجعه كننده اولين اولويت است وسعی می شود تا تمامی آزمايش ها مطابق به روزترين استانداردهای بين المللی وكشوری با رعايت استانداردهای كنترل كيفی انجام شوند . نمونه ای ازفعاليت های ما دراين راستا، راه اندازی سيستم LIS دركليه سيستم ها واتصال به سرور در بستر شبكه مي باشد كه تمامی جوابها به صورت خودكار به سيستم جوابدهی منتقل ميگردد كه اين خود باعث به حداقل رساندن خطاهای انسانی در اين زمينه مي گردد . آزمايشگاه بيمارستان به طور شبانه‌روزی تمامی خدمات تشخيصی آزمايشگاهی را برای بيماران بستری و مراجعين سرپايی انجام می‌دهد.آزمايشاتی که در واحدهای مختلف اين آزمايشگاه انجام می شوند شامل موارد زير است:آزمايش های سيتوپاتولوژی و هيستوپاتولوژی، كليه آزمايش های تشخيصی  بيوشيمی بالينی، آزمايش های خون شناسی، باكتری‌شناسی بالينی و آزمايش‌های انگل‌شناسی و تجزیه ادرار و هورمون شناسی و سرولوژی