برنامه حضور پزشکان بخش قلب و عروق بدین شرح می باشد:

پزشک
تخصص
روز حضور
ساعت حضور
دکتر پویان دهقانی
متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
شنبه
16
دکتر پویان دهقانی
متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
یک شنبه
16
دکتر محمد حسن نعمتی
فوق تخصص جراحی قلب
دوشنبه
10
دکتر پویان دهقانی
متخصص قلب و عروق
دوشنبه
10
دکتر پویان دهقانی
متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
سه شنبه
16
دکتر پویان دهقانی
متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
چهارشنبه
16
دکتر حامد قدوسی جوهری
متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی عروق
پنج شنبه
8
دکتر محمد حسن نعمتی
فوق تخصص جراحی قلب
پنج شنبه
10