بخش: زایشگاه

بخش : زایشگاه

بخش: زایشگاه

مسئول علمی بخش‏: سرکار خانم فریده عسکری

بخش: زایشگاه

سوپروایزر بخش: ‏سرکار خانم عاطفه نوروزی

بخش: زایشگاه

سرپرستار: سرکار خانم رعنا معینی ‏ ‏‎ ‎

بخش: زایشگاه

تعداد ماما :10 نفر