فهرست تلفن های بیمارستان

advanced divider
ردیف
مکان استفاده
شماره تماس
1
مرکز تلفن
5ـــ36284821
2
مدیر مالی
36280022
3
اتفاقات
36265060
4
داروخانه خانم دکتر ادریس
36269400
5
مدیریت
36269999
6
مدیر داخلی
36272800
7
آنژیوگرافی
36274090
8
واحد بیمه
36275030
9
اتاق عمل
36276700
10
دفتر سوپروایزر
36280023
11
ICU نرو
36283003
12
اتاق عمل لیزیک
36283004
13
پذیرش لیزیک
36283006
14
اتاق عمل چشم
36284826
15
بخش زنان
36284827
16
فاکس مدیریت
63284828
17
امور مالی
36283110
18
اتاق جراحی قلب
36276200
19
شکایات
36260871
20
کلینیک خواب
36268192
21
زایشگاه
36268146
22
کافه تریا
36496901
23
درمانگا پوز
36496903
24
دفتر ساختمان
36496904
25
صندوق
6 - 36496905
26
درمانگاه طبقه دوم
36496907
27
منابع انسانی
36496908
28
حسابداری ترخیص
36496909
29
مترون
36496910
30
ICU نوزادان
36496911
31
سوپروایزر آموزش
36496914
32
ICU قلب
36496915
33
CCU
36496916
34
بخش چشم
36496917
35
انبار دارویی
36496918
36
پذیرش
36496919
37
دفتر کمیته خرید
36496920
38
انبار مرکزی
36496921
39
فناوری اطلاعات
36496922
40
دکتر ریاض منتظر
36496924
41
تصویر برداری
36496925
42
تریاژ زایشگاه
36496926
43
بهداشت حرفه ای
36496927
44
تجهیزات پزشکی
36496929