شرایط انجام آزمایش ویتامین D
  • ترجیحا ناشتا باشید.

  • 3 روز قبل از انجام آزمایش از خوردن قرص ویتامین دی اجتناب کنید.

  • داروهای کورتیکواستروئیدی، داروهای کاهنده کلسترول مثل کلستیرانین و بار بیتورات و فنی توئین می توانند باعث کاهش سطح ویتامین دی شوند.