advanced divider

سوپروایزر آموزش سلامت

 

نام و نام خانوداگی:  خانم زهرا نیکنام             

سمت: سوپروایزر آموزش سلامت

مدارک و از چه دانشگاهی:

  • لیسانس پرستاری ورودی سال 1375 دانشگاه آزاد واحد ارسنجان

سوابق اجرایی در این بیمارستان و سایر بیمارستان­ها:

  1. دو سال طرح اورژانس بیمارستان قلب الزهرا
  2. پنج سال post Angio بیمارستان اردیبهشت
  3. سه سال مسئول پذیرش بیمارستان اردیبهشت
  4. شش ماه پاراکلینیک بیمارستان اردیبهشت
  5. دو سال و دو ماه مسئول (هدنرلی) بخش زنان بیمارستان اردیبهشت
  6. در حال حاضر مسئول واحد IPD- سوپروایزر آموزش سلامت و ….
  7. آموزش دوره آنژیوگرافی در بیمارستان سعدی (شهید فقیهی)