advanced divider

سوپروایزر آموزشی

 نام و نام خانوداگی:  خانم مهناز مرادی          

سمت: سوپروایزر آموزشی

مدارک و از چه دانشگاهی:

  • کارشناسی پرستاری- دانشگاه آزاد فیروزآباد

سوابق اجرایی در این بیمارستان و سایر بیمارستان­ها:

1.دو سال طرح بیمارستان نمازی بخش Icu نوزادان

  1. شش سال سابقه کار Icu نوزادان و 11 سال سابقه کار در سمت سوپروایزر آموزشی