کلاس آموزشی کنترل عفونت، ایمنی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای

کلاس آموزشی کنترل عفونت، ایمنی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای

مدرسان: سرکار خانم سخائی فرد، جوکار، باقری و صفدری

گروه هدف:پرسنل درمان