کلاس آموزشی کنترل خشم

کلاس آموزشی کنترل خشم

مدرس: سرکار خانم دبیری

گروه هدف:پرسنل غیر درمان