کلاس آموزشی نوار قلب و آریتمی‌ها

کلاس آموزشی نوار قلب و آریتمی‌ها

مدرس: سرکار خانم سخامنش

گروه هدف:پرسنل درمان