کلاس آموزشی مدیریت زخم فشاری

کلاس آموزشی مدیریت زخم فشاری

مدرس: سرکار خانم دوکوهکی

گروه هدف:پرسنل درمان