کلاس آموزشی مدیریت بحران و CBRNE

کلاس آموزشی مدیریت بحران و CBRNE

مدرسان: سرکار خانم دکتر معتمدی و سرکار خانم صفدری

گروه هدف:پرسنل درمان و غیر درمان