کلاس آموزشی قصور پزشکی

این رویداد منقضی شده است.

کلاس آموزشی قصور پزشکی

مدرس: جناب آقای دکتر درودچی

گروه هدف:پرسنل درمان و غیر درمان