کلاس آموزشی توجیهی بدو ورود

کلاس آموزشی توجیهی بدو ورود

مدرسان: سرکار خانم جعفری نژاد، مجیدی، سخامنش، حیدری، سخائی فرد، جوکار، باقری،صفدری،فرهادی، صداقت، رزم پا

گروه هدف:پرسنل غیر درمان