بیمار و همراهان گرامی :

خواهشمند است برای دستیابی به نحوه صحیح پذیرش بیمار از الگوی زیر استفاده و تبعیت فرمائید.

راهنمای پذیرش بیمار در بیمارستن اردیبهشت شیراز
راهنمای پذیرش بیمار