فرم جهت همکاری با بیمارستان اردیبهشت تنها به صورت حضوری پذیرفته میشود و بیمارستان هیچ مسئولیتی در برابر افرادی که فرم های مجازی به نام بیمارستان اردیبهشت را ثبت می کنند ندارد.