محوطه
همکف
زیر زمین
پشت بام
طبقه اول
طبقه دوم
طبقه سوم
طبقه چهارم
مرکز تلفن 210-212
اطلاعات درمان-IPD 330-329
بهداشت محیط 235
مهندسی پزشکی 215
اتاق عمل 209-213
منشی مدیریت 218-252
سه شرقی_(زنان) 264-295
جراحی کودکان 457-458
بیسیم مسئول خدمات 300
پذیرش 276-310
بهداشت حرفه ای 311
تسهیلات 230
یک شرقی 202-232
دو شرقی(ارتوپدی) 267-268
نگهبان زنان 347
منشی جراحی کودکان 470
پذیرش لیزیک 324
نگهبانی سالن 278
کارشناس تغذیه 236
امور مالیاتی 335
ریکاوری 287
مدیر عامل و ریاست 249
زایشگاه 354-360
درمانگاه 455-456