پزشک
ساعت
تخصص
دکتر محمد حسین آراد
14
متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
دکتر سید منیر الدین دبیری
16
متخصص و جراح ارتوپدی
دکتر امید لیاقت
16
متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی میکروسکوپی
دکتر پویان دهقانی
16
متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
دکتر حمید رضا فروتن
18
فوق تخصص جراحی کودکان
دکتر مژده دستغیب
18
متخصص کودکان و نوزدان و همیوپتی
پزشک
ساعت
تخصص
دکتر مهرداد تنگستانی
14
متخصص و جراح ارتوپدی
دکتر محمد حسین آراد
14
متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
دکتر پویان دهقانی
16
متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
دکتر محسن عندلیب
15
متخصص جراحی عمومی
پزشک
ساعت
تخصص
دکتر محمد حسین آراد
14
متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
دکتر سید منیر الدین دبیری
16
متخصص و جراح ارتوپدی
دکتر مژده دستغیب
16
متخصص کودکان و نوزدان و همیوپتی
دکتر حمید رضا فروتن
16
فوق تخصص جراحی کودکان
دکتر تولایی
18
پزشک
ساعت
تخصص
دکتر محمد حسین آراد
14
متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
دکتر حامد قدوسی جوهری
15
متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی عروق
دکتر مهرداد تنگستانی
16
متخصص و جراح ارتوپدی
دکتر پویان دهقانی
16
متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
دکتر محسن عندلیب
15
متخصص جراحی عمومی
پزشک
ساعت
تخصص
دکتر محمد حسین آراد
14
متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
دکتر سید منیر الدین دبیری
16
متخصص و جراح ارتوپدی
دکتر امید لیاقت
16
متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی میکروسکوپی
دکتر پویان دهقانی
16
متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
دکتر حمید رضا فروتن
16
فوق تخصص جراحی کودکان
دکتر مهرداد تنگستانی
16
متخصص و جراح ارتوپدی