پزشک
ساعت
تخصص
دکتر سید منیر الدین دبیری
16
متخصص و جراح ارتوپدی
دکتر امید لیاقت
16
متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی میکروسکوپی
دکتر حمید رضا فروتن
18
فوق تخصص جراحی کودکان
دکتر مژده دستغیب
18
متخصص کودکان و نوزدان و همیوپتی
پزشک
ساعت
تخصص
دکتر مهرداد تنگستانی نژاد
16
متخصص و جراح ارتوپدی
دکتر محسن عندلیب
16
متخصص جراحی عمومی
پزشک
ساعت
تخصص
دکتر مهرداد تنگستانی
16
متخصص و جراح ارتوپدی
دکتر سید منیر الدین دبیری
16
متخصص و جراح ارتوپدی
دکتر مژده دستغیب
18
متخصص کودکان و نوزدان و همیوپتی
دکتر حمید رضا فروتن
18
فوق تخصص جراحی کودکان
پزشک
ساعت
تخصص
دکتر حامد قدوسی جوهری
15
متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی عروق
دکتر مهرداد تنگستانی نژاد
16
متخصص و جراح ارتوپدی
دکتر محسن عندلیب
16
متخصص جراحی عمومی
پزشک
ساعت
تخصص
دکتر سید منیر الدین دبیری
16
متخصص و جراح ارتوپدی
دکتر امید لیاقت
16
متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی میکروسکوپی
دکتر حمید رضا فروتن
18
فوق تخصص جراحی کودکان
دکتر مژده دستغیب
18
متخصص اطفال