تخت ها خصوصی
دو تخته 5988000ریال
تخت نوزاد 2,520,000 ریال
تخت ICU 15396000ریال
تخت CCU 9837000ریال
تخت POST NICU 7699000ریال
اتاق عمومی 5988000ریال
اتاق خصوصی 7699000ریال
K جراح اتاق عمل 412000 ریال
بخش NICU 15396000ریال
یک تخته 7699000ریال