برنامه درمانگاه اردیبهشت

advanced divider

برنامه کامل درمانگاه

پزشک
ساعت
تخصص
دکتر محمد عیسایی
12
جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات
دکتر کیوان رهبری
8
متخصص ارتوپدی
پزشک
ساعت
تخصص
دکتر امید لیاقت
9
متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی میکروسکوپی
دکتر کیوان رهبری
9
متخصص ارتوپدی
پزشک
ساعت
تخصص
دکتر اشراقیان
8
فوق تخصص گوارش
دکتر محمد حسن نعمتی
10
فوق تخصص جراحی قلب
پزشک
ساعت
تخصص
دکتر محمد عیسایی
9
متخصص جراحی مغز و ستون فقرات
دکتر داریوش ابطحیان
9
متخصص جراح چشم فوق تخصص جراحی شبکیه، ویتره و لیزر
دکتر امید لیاقت
10
متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی میکروسکوپی
دکتر کیوان رهبری
10
متخصص ارتوپدی
دکتر حسین اشرف
12
فوق تخصص چشم
پزشک
ساعت
تخصص
دکتر محمد عیسایی
9
متخصص جراحی مغز و ستون فقرات
دکتر داریوش ابطحیان
9
متخصص جراح چشم فوق تخصص جراحی شبکیه، ویتره و لیزر
دکتر رامین صلوتی
10
متخصص چشم پزشکی
پزشک
ساعت
تخصص
دکتر حامد قدوسی جوهری
8
متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی عروق
دکتر آراد
9
متخصص توانبخشی و نوارعصب
دکتر محمد حسن نعمتی
10
فوق تخصص جراحی قلب
پزشک
ساعت
تخصص
دکتر حسین اشرف
8
فوق تخصص چشم
دکتر رامین صلوتی
9
متخصص چشم پزشکی
دکتر ضمیریان
12
کاردیولوژیست
پزشک
ساعت
تخصص
دکتر سید منیر الدین دبیری
16
متخصص و جراح ارتوپدی
دکتر امید لیاقت
16
متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی میکروسکوپی
دکتر حمید رضا فروتن
18
فوق تخصص جراحی کودکان
دکتر مژده دستغیب
18
متخصص کودکان و نوزدان و همیوپتی
پزشک
ساعت
تخصص
دکتر مهرداد تنگستانی نژاد
16
متخصص و جراح ارتوپدی
دکتر محسن عندلیب
16
متخصص جراحی عمومی
پزشک
ساعت
تخصص
دکتر مهرداد تنگستانی
16
متخصص و جراح ارتوپدی
دکتر سید منیر الدین دبیری
16
متخصص و جراح ارتوپدی
دکتر مژده دستغیب
18
متخصص کودکان و نوزدان و همیوپتی
دکتر حمید رضا فروتن
18
فوق تخصص جراحی کودکان
پزشک
ساعت
تخصص
دکتر حامد قدوسی جوهری
15
متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی عروق
دکتر مهرداد تنگستانی نژاد
16
متخصص و جراح ارتوپدی
دکتر محسن عندلیب
16
متخصص جراحی عمومی
پزشک
ساعت
تخصص
دکتر سید منیر الدین دبیری
16
متخصص و جراح ارتوپدی
دکتر امید لیاقت
16
متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی میکروسکوپی
دکتر حمید رضا فروتن
18
فوق تخصص جراحی کودکان
دکتر مژده دستغیب
18
متخصص اطفال
قلب
داخلی
بیهوشی
ساعت 12
ساعت 11 - 13
ساعت 10:30 - 13
قلب
داخلی
بیهوشی
ساعت 11
ساعت 11 - 13
ساعت 10:30 - 13
قلب
داخلی
بیهوشی
ساعت 8
ساعت 11 - 13
ساعت 10:30 - 13
قلب
داخلی
بیهوشی
ساعت 11
ساعت 11 - 13
ساعت 10:30 - 13
قلب
داخلی
بیهوشی
ساعت 8
ساعت 11 - 13
ساعت 10:30 - 13
قلب
داخلی
بیهوشی
ساعت 12
ساعت 11 - 13
ساعت 10:30 - 13
قلب
داخلی
بیهوشی
ساعت 12
---------------
ساعت 10:30 - 13
ساعت 8 صبح الی 10 صبح
ساعت 8 صبح الی 10 صبح