این واحد به منظور تسریع در انجام امور مرتبط با پذیرش و اقدامات لازم قبل از از جراحی و بستری شدن بیمار در بخش راه اندازی شده است. در این واحد کلیه پیگیری‌ها و آموزش‌های مرتبط با تشکیل پرونده، انجام تست‌های تشخیصی لازم و مشاوره‌های تخصصی بر حسب دستور پزشک، انجام ویزیت بیهوشی قبل از عمل، ثبت مشخصات بیماران در لیست اسکجول‌های روزانه، هماهنگی با اتاق عمل و بخش‌ها در خصوص تعیین روز و ساعت جراحی، نوبت‌دهی بیماران جهت جراحی و حضور در بیمارستان صورت می‌گیرد.