دکتر سید کاظم چابک

دکتر سید کاظم چابک
مدیر عامل و رئیس بیمارستان اردیبهشت شیراز

دکتر علیرضا کسائیان
رئیس هیئت مدیره

دکتر مهرداد تنگستانی

دکتر مهرداد تنگستانی
نائب رئیس هیئت مدیره

دکتر سید معین الدین قطبی
عضو هیئت مدیره

دکتر محمد حسن نعمتی
عضو هیئت مدیره

دکتر هادی باقری
عضو هیئت مدیره

دکتر اکرم ترتیفی زاده
عضو هیئت مدیره

دکتر فریده عسکری
بازرس