برنامه حضور پزشکان بخش اطفال بدین شرح می باشد:

پزشک
تخصص
روز حضور
ساعت حضور
دکتر حمید رضا فروتن
فوق تخصص جراحی کودکان
شنبه
17
دکتر مژده دستغیب
متخصص کودکان و نوزدان و همیوپتی
شنبه
17
دکتر مژده دستغیب
متخصص کودکان و نوزدان و همیوپتی
دوشنبه
16
دکتر حمید رضا فروتن
فوق تخصص جراحی کودکان
دوشنبه
16
دکتر حمید رضا فروتن
فوق تخصص جراحی کودکان
چهارشنبه
16