برنامه حضور پزشکان بخش ارتوپدی بدین شرح می باشد:

پزشک
تخصص
روز حضور
ساعت حضور
دکتر سید منیر الدین دبیری
متخصص و جراح ارتوپدی
شنبه
16
دکتر کیوان رهبری
متخصص ارتوپدی
شنبه
9
دکتر امید لیاقت
متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی میکروسکوپی
شنبه
16
دکتر مهرداد تنگستانی
متخصص و جراح ارتوپدی
یکشنبه
14
دکتر سید منیر الدین دبیری
متخصص و جراح ارتوپدی
دوشنبه
16
دکتر امید لیاقت
متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی میکروسکوپی
سه شنبه
10
دکتر مهرداد تنگستانی
متخصص و جراح ارتوپدی
سه شنبه
16
دکتر سید منیر الدین دبیری
متخصص و جراح ارتوپدی
چهارشنبه
16
دکتر مهرداد تنگستانی
متخصص و جراح ارتوپدی
چهارشنبه
16
دکتر امید لیاقت
متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی میکروسکوپی
چهارشنبه
16