برنامه حضور پزشکان بخش ارتوپدی بدین شرح می باشد:

پزشک
تخصص
روز حضور
ساعت حضور
دکتر کیوان رهبری
متخصص ارتوپدی
شنبه
9
دکتر سید منیر الدین دبیری
متخصص و جراح ارتوپدی
شنبه
16
دکتر امید لیاقت
متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی میکروسکوپی
شنبه
16
دکتر کیوان رهبری
متخصص ارتوپدی
یک شنبه
9
دکتر امید لیاقت
متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی میکروسکوپی
یکشنبه
12
دکتر مهرداد تنگستانی نژاد
متخصص و جراح ارتوپدی
یکشنبه
14
دکتر سید منیر الدین دبیری
متخصص و جراح ارتوپدی
دوشنبه
16
دکتر مهرداد تنگستانی نژاد
متخصص و جراح ارتوپدی
دوشنبه
16
دکتر کیوان رهبری
متخصص ارتوپدی
سه شنبه
9
دکتر امید لیاقت
متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی میکروسکوپی
سه شنبه
12
دکتر مهرداد تنگستانی نژاد
متخصص و جراح ارتوپدی
سه شنبه
16
دکتر سید منیر الدین دبیری
متخصص و جراح ارتوپدی
چهارشنبه
16
دکتر امید لیاقت
متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی میکروسکوپی
چهارشنبه
16