نام بخش: آی سی یو جراحی
در طبقه اول بیمارستان ضلع غربی مجاور اتاق عمل واقع شده است


شمارۀ بیمارستان: 5-36284821
شمارۀ مستقیم بخش آی سی یو: 36283003

تلفن داخلی: 281-204


مسئول علمی بخش: جناب آقای دکتر حسام الدین تابعی
متخصص بیهوشی و فلوشیپ مراقبتهای ویژه(آی سی یو)

سوپروایزر بخش: جناب آقای سید قاسم باقری

سرپرستار: سرکار خانم زهرا دعائی (لیسانس پرستاری)


 سابقه کار:
❖ 2 سال فوریتهای جراحی بیمارستان نمازی
❖ 16سال بخش G Icu بیمارستان اردیبهشت
❖ 10 سال رابط آموزشی بخش
❖ 6 سال سرپرستار بخش G Icu

تعداد پرسنل: 22 پرسنل پرستار تعداد کمک بهیار: 3 نفر زن و 3 نفر مرد


منشی: سرکار خانم هنگامه یوسفی

تعداد تحت:
• این بخش دارای 4 تخت ویژه و یک تخت ایزوله می باشد.


تجهیزات بخش:
• تخت سه شکن اتومات
• مانیتورینگ قلبی
• ساکشن مرکزی
• اکسیژن مرکزی
• دستگاه تنفس مصنوعی(ventilator)
• دی سی شوک
• ساکشن متحرک
• برانکارد مجهز به اکسیژن
• تشک ضد زخم بستر
• پالس اکسی متری
• اینفیوژن پمپ


در این بخش ایستگاه پرستاری در مرکز سالن واقع شده است که تسلط کامل بر 5 تخت ویژه دارد و هر
تخت ویژه مجهز به مانیتور قلبی جهت پایش مداوم ضربان قلب، فشار خون، اکسیژن خون، ریتم قلبی
و تعداد تنفس می باشد.


علاوه براین یک مانیتور مرکزی در ایستگاه پرستاری جهت پایش مداوم بیماران توسط پرستار مقیم
واقع می باشد.


نحوه پذیرش:

پذیرش زیر نظر مستقیم آقای دکتر تابعی متخصص آی سی یو به چهار صورت انجام می شود
1 -ستاد هماهنگی شیراز MCMC که اطالعات پزشکی به طور کامل گزارش داده می شود .
2 -بیماران ارجاعی از اتفاقات بیمارستان اردیبهشت با هماهنگی آقای دکتر تابعی یا جانشین
ایشان
3 -بیماران ارجاعی نیازمند به مانیتورینگ از اتاق عمل .
4 -اعالم نمودن کد واکنش سریع RRT توسط مسئول بخش و ویزیت اورژانسی پزشک متخصص
بیهوشی مقیم در بیمارستان و در صورت صالحدید انتقال بیمار به بخش ویژه.

❖ بیماران پذیرش شده در بخش آی سی یو هر روزه توسط متخصص بیهوشی مسئول آی سی یو
ویزیت می شوند
❖ در صورت نیاز اقدامات الزم بر بالین بیمار انجام می شود.
❖ بیمارانی که احتیاج به سونوگرافی یا عکس برداری یا انواع اسکوپی ها مثل: اندوسکوپی،
کولونوسکوپی، برونکوسکوپی دارند بصورت پرتابل بر بالین بیمار انجام می شود.


بیمارانی که در بخش آی سی یو این بیمارستان بستری می شوند شامل:
طیف وسیعی از بیماران در این بخش بستری می شوند
1 -بیماران با آسیب های متعدد Tro Multiple
2 -آسیب های مغزی نخاعی
3 -آمبولی ریوی
4 -سکته مغزی
5 -زجر تنفسی حاد
6 -عفونت های شدید(Sepsis)
7 -مننژیت

 نکته :تمام موارد بالا در صورتی قابل پذیرش می باشند که تخت خالی باشد و مجوز
بستری شدن از طرف متخصص آی سی یو صادر شود.


خدمات قابل ارائه در این بخش:
• باز کردن راه هوائی مصنوعی مانند ETTube ، تراکو مصنوعی، تنفس مصنوعی جهت بیمارانی
که نیاز به تهویه با دستگاه ونتیالتور دارند
• پایش مداوم قلبی – تنفسی بیماران
• انواع اسکوپی ها بر بالین بیمار مانند اندوسکوپی، کولونوسکوپی، برونکوسکوپی
• گذاشتن لوله داخل سینه ائی ( tube Chest – Pneumocath)جهت تخلیه مایع ریوی
• تعبیه دبل لومن، تریپل لومن و line CVP جهت پانشیت بیمار و تجویز مایعات،خون و همودیا
• تعبیه پگ (PEG ) یا گاستروستومی جهت بیماران با مشکالت مری
• اکو کاردیو گرافی سیار بر بالین (توسط قلب و عروق)
• سونوگرافی سیار بر بالین بیمار در شرایط اورژانسی توسط آقای دکتر تابعی و درشرایط غیر
اورژانس و تخصصی تر توسط متخصص رادیولوژیست
• (Puncture Lumbar )گرفتن نمونه مایع مغزی نخاعی جهت درمان یا تشخیص
• پالسما فرز جهت بیمارن گیلن باره
 کلیه اقدامات درمانی توسط پزشک متخصص بیهوشی مقیم یا متخصصین مشاور انجام می شود.

 

 

 

تیم پزشکی

جناب آقای دکتر حسام الدین تابعی

مسئول علمی

متخصص بیهوشی و فلوشیپ مراقبتهای ویژه(آی سی یو)

سرکار خانم زهرا دعائی

سرپرستار

2 سال فوریتهای جراحی بیمارستان نمازی
16سال بخش G Icu بیمارستان اردیبهشت
10 سال رابط آموزشی بخش
6 سال سرپرستار بخش G I

جناب آقای سید قاسم باقری

سوپروایزر بخش

 

 

 

 

خدمات

Hospital and emergency room medical care facility building.
 • 1

  باز کردن راه هوائی مصنوعی مانند ETTube ، تراکو مصنوعی، تنفس مصنوعی جهت بیمارانی که نیاز به تهویه با دستگاه ونتیالتور دارند

 • 2

  پایش مداوم قلبی – تنفسی بیماران

 • 3

  انواع اسکوپی ها بر بالین بیمار مانند اندوسکوپی، کولونوسکوپی، برونکوسکوپی

 • 4

  گذاشتن لوله داخل سینه ائی ( tube Chest - Pneumocath) جهت تخلیه مایع ریوی

 • 5

  تعبیه دبل لومن، تریپل لومن و line CVP جهت پانشیت بیمار و تجویز مایعات،خون و همودیا

 • 6

  اکو کاردیو گرافی سیار بر بالین (توسط قلب و عروق)

 • 7

  تعبیه پگ (PEG ) یا گاستروستومی جهت بیماران با مشکالت مری

 • 8

  سونوگرافی سیار بر بالین بیمار در شرایط اورژانسی توسط آقای دکتر تابعی و درشرایط غیر اورژانس و تخصصی تر توسط متخصص رادیولوژیست

2.پذیرش بیماران غیراورژانسی از واحد آمادگی قبل از عمل بیماران شامل

Doctor visiting patient and explains the diagnosis of the disease in cartoon flat illustration vector isolated in white background
 • 1

  جراحی های اسليو و بای پس معده

 • 2

  جراحی های زيبايی شكم و سينه

 • 3

  جراحی های سرطان روده

 • 4

  جراحی سنگ صفرا

 • 5

  جراحی های سنگ كليه و پروستات

توصیه به بیماران

توصیه به بیماران

توصیه به بیماران

توصیه به بیماران

تعداد تخت
0
تعداد کمک بهیار
0
تعداد پرسنل
0

امکانات بخش

عدد
0

تخت فعال بزرگسالان که شامل مردان و زنان

می­باشد

عدد
0

اتاق خصوصی شامل تخت بيمارستانی كنترل دار سه تكه،كاناپه تخت شو جهت استفاده همرا،سرويس بهداشتی مجزا،تلويزيون،كمدو يخچال ميباشد

عدد
0

 اتاق دو نفره شامل: یخچال، تلویزیون،

کاناپۀ تخت­شو جهت استفادۀ همراه بیمار

پزشکان همکار با این بخش